n w    w w w w

baner
Ważne informacje:  
large small default
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRODNICY


REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH


Wprowadzono do stosowania
z dniem 7 kwietnia 2009r.

                                                                                                                             
Brodnica 2009 r. 
 I.    Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego rozliczenia kosztów energii cieplnej na potrzeby:

* centralnego ogrzewania w mieszkaniach i lokalach użytkowych wyposażonych w przygrzejnikowe zawory termostatyczne  i podzielniki kosztów ogrzewania lub liczniki ciepła,
* przygotowania ciepłej wody w mieszkaniach wyposażonych  w wodomierze zużycia ciepłej wody oraz w mieszkaniach bez wodomierzy,
* centralnego ogrzewania w mieszkaniach i lokalach użytkowych wyposażonych w zawory termostatyczne i liczniki ciepła .
II. Podstawy normatywne

§ 2

Podstawą normatywną niniejszego Regulaminu jest :

* Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348, z późniejszymi zmianami ) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
* Umowa o dostawę i użytkowanie energii cieplnej nr 1/99 zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy , a Spółdzielnią Mieszkaniową w Brodnicy wraz z późniejszymi zmianami, umowy z innymi dostawcami ciepła
* Obowiązująca taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., taryfy dla ciepła wytwórcy ciepła oraz ceny i taryfy innych dostawców ciepła.
* Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.
* Umowy rozliczeniowe zawarte pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Brodnicy, a firmami rozliczeniowymi.
* Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy dotycząca rozliczania kosztów ogrzewania lokali Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy.III.    POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE


§ 3

1. Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej dokonywane jest raz w roku po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2. Pierwszego rozliczenia dokonuje się po tzw. okresie bazowym, tj. licząc od
pierwszego dnia miesiąca w którym nastąpił montaż podzielników lub liczników ciepła do 31.12  roku następnego.

3. Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy.


§ 4

1. Odczyty stanowiące podstawę rozliczenia dokonuje się ze wskazań podzielników kosztów ogrzewania zainstalowanych na grzejnikach                i - licznika ciepła na przyłączu c.o. do lokalu mieszkalnego oraz w oparciu    o licznik ciepła lub podzielnik w przypadku lokalu użytkowego.
2. Odczytu na podzielnikach, badanie prawidłowego stanu urządzenia oraz plomb na podzielnikach dokonuje osoba upoważniona przez Spółdzielnię Mieszkaniową – przedstawiciel firmy rozliczeniowej, obecnie Firmy
„BRUN-POL" Pomorze Kujawy Sp. z  o.o. i potwierdza  podpisem
      na protokole odczytu.
3. Odczyt, dokonywany jest w obecności użytkownika lokalu.
4. Każdorazowo użytkownik potwierdza podpisem dokonanie odczytu, sprawdzenie  prawidłowego stanu urządzenia oraz plomb na podzielnikach.
5. W czasie odczytu urządzenia muszą być dostępne dla odczytujących bez przeszkód tzn. użytkownicy lokali muszą zadbać o swobodny dostęp  do  urządzeń przez usunięcie obudowy grzejników, mebli zastawiających urządzenia itp.
6. O terminie odczytu lokatorzy są informowani przez firmę rozliczeniową         z 7-dniowym wyprzedzeniem przez komunikat na tablicy ogłoszeń.
7. W przypadku nie udostępnienia lokalu w podanym terminie wyznaczony  będzie termin dodatkowy w czasie nie późniejszym niż 7 dni po pierwszym terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię lub firmę rozliczającą.

§ 5

Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

1. Udostępnienia lokalu w celu:
- zamontowania urządzeń – podzielników kosztów ogrzewania, licznika ciepła , zaworów termostatycznych lub usunięcia awarii tych urządzeń,
- dokonywania odczytów,
- wymiany podzielnikach kosztów ogrzewania lub licznika ciepła , zaworów termostatycznych lub usunięcia awarii tych urządzeń ,
- konserwacji urządzeń,
- naprawy lub wymiany urządzeń,
- kontroli stanu technicznego urządzeń pomiędzy okresami rozliczeniowymi,

2. Ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem urządzeń (miedzy innymi:termozaworów, podzielników, liczników ciepła).

3. Natychmiastowego zgłoszenia do administracji o:
- uszkodzeniu urządzeń,
- stwierdzeniu niewłaściwego działania,
- naruszeniu plomb.


§ 6

Zasady ustalania kosztów zużycia energii cieplnej  na  potrzeby  centralnego ogrzewania są następujące:
1. Jednostką  rozliczeniową jest węzeł cieplny indywidualny, węzeł cieplny grupowy, kotłownia lub rozdzielnia ciepła,  zasi1ające dane budynki lub budynek.
2. Koszty ogrzewania są iloczynem  ilości zużytej  energii  cieplnej  zmierzonej przez liczniki ciepła znajdujące się w węzłach cieplnych lub kotłowniach i ceny zakupu (wraz z kosztem przesyłu) u producenta ciepła za 1GJ oraz MW mocy zamówionej oraz sumą kosztów innych elementów występujących w taryfach dla ciepła.
Dla budynków ogrzewanych przez PEC Sp. z o.o., których źródłem zasilania jest kotłownia ZSM Polmo, jest to cena przesyłu według taryfy PEC Sp. z. o.o.  za 1GJ i MW mocy zamówionej oraz cena produkcji ciepła i mocy zamówionej według taryfy ZSM Polmo Sp. z o.o. oraz suma kosztów innych elementów występujących w taryfach dla ciepła.
3. Dla budynków ogrzewanych przez PEC Sp. z o.o. oraz ogrzewanych przez innych dostawców ciepła są to ceny przesyłu ciepła, jednostek ciepła, mocy zamówionej oraz sumy kosztów innych elementów wynikających z taryfy dla ciepła lub stosownych umów w przypadku gdy taryfa dla ciepła nie obowiązuje.
4. wyliczonej w oparciu o ponoszone koszty wytworzenia ciepła wraz ze wszelkimi kosztami.
5. Koszty energii cieplnej przyjętej do rozliczenia uwzględniają wszystkie elementy cenotwórcze zgodnie z obowiązującymi taryfami dla ciepła oraz umowami z dostawcami i producentami ciepła.


                                                              § 7
1. Rozliczenia kosztów ogrzewania na poszczególne lokale dokonuje firma rozliczeniowa poprzez przygotowanie druków rozliczeniowych (rozliczeń) dla lokatora w terminie  trzech  miesięcy  od ostatniego dnia miesiąca w którym nastąpił odczyt podzielników.
 
2. Podział kosztów ogrzewania rozliczany jest wg. systemów rozliczeniowych dopuszczonych do stosowania decyzjami Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego  Techniki Instalacyjnej „INSTAL" w Warszawie.

3. Dla Firmy 'BRUN-POL" Pomorze Kujawy Sp. z o.o. koszty ogrzewania są rozliczane w/g systemu rozliczeniowego Duńskiej Firmy BRUNATA HOLDING  A/S  "PC COST ALLOCATION SYSTEM - FLEX BILL I" posiadającej zatwierdzenie systemu przez Placówkę  Badań Normalizacyjnych DIN w Berlinie stwierdzające spełnienie normy DIN 4713/4714 i dopuszczenie COBRTI INSTAL Nr 185/93. Stosowanie  systemu  oparte  jest na  „umowie o współpracy" zawartej pomiędzy  Firmą  BRUNATA  HOLDING  A/S, a jej przedstawicielem na terenie Torunia - Firmą BRUN-POL POMORZE KUJAWY.
Szczegółowe zasady stosowania systemów rozliczeniowych określają umowy rozliczeniowe zawierane pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Brodnicy, a Firmami rozliczającymi.


4. System podziału kosztów ogrzewania wraz z przynależnymi do niego współczynnikami dobierane będą dla danego budynku lub budynków wg. wskazówek Spółdzielni oraz wytycznych, przepisów i norm ustalanych przez COBR Techniki Instalacyjnej „Instal”.


§ 8

1. Użytkownicy lokali wnoszą miesięczne opłaty ryczałtowe za 1m2  p.u. lokalu  w  postaci  zaliczki podlegającej rozliczeniu, która jest podawana przez Spółdzielnię Mieszkaniową na wydruku zawierającym opłatę  mieszkaniową.
2. Wielkość  zaliczki  na  poczet  kosztów ciepła / ogrzewania  ustalana  jest  w następujący sposób:                                  
a/ wielkość zaliczki na poczet ogrzewania ustalana jest na podstawie      kosztów zakupu ciepła dla całej Spółdzielni lub dla budynku/budynków zaopatrywanych w ciepło z poszczególnych źródeł ciepła (z wyłączeniem własnych kotłowni) z ostatnich 12 miesięcy (według cen i jednostek taryfowych i umów) z uwzg1ędnieniem przewidywanego wzrostu cen zakupu, zmiany wielkości zużycia ciepła, rezerwy na wzrost zużycia ciepła ze względu na warunki pogodowe oraz z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetyczno-cieplnego budynku/budynków  Spółdzielni,
b/ wielkość zaliczki na poczet ogrzewania budynków z własnych kotłowni   ustalana jest na podstawie kosztów wytworzenia ciepła z okresu ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen zakupu paliw i innych kosztów związanych z eksploatacją kotłowni. Należy również uwzględnić przewidywany wzrost cen i kosztów oraz wielkość  zużycia ciepła i rezerwę na wzrost zużycia ciepła ze wzg1ędu na warunki pogodowe.
c/ wielkość zaliczki na poczet ogrzewania ustalana jest przez Zarząd Spółdzielni  z uwzględnieniem wszystkich elementów  mających wpływ na ostateczny koszt ciepła między innymi: koszty zakupu ciepła,  przewidywany  wzrost  cen  ciepła,  przewidywaną  wielkość  zużycia ciepła, długości sezonu grzewczego, kosztów innych elementów taryfy dla ciepła, rezerwy na wzrost zużycia ciepła ze względu na warunki pogodowe oraz z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetyczno-cieplnego budynku/budynków Spółdzielni,
d/ wysokość zaliczek jest ustalana w równych wielkościach miesięcznych.

3. Wysokość miesięcznych zaliczek może ulec zmianie proporcjonalnie do:
- wzrostu cen energii cieplnej,
- wzrostu lub spadku zużycia energii cieplnej dla budynku,
- wzrostu kosztów/cen elementów zawartych w taryfach dla ciepła,
- wzrosty kosztów/cen elementów zawartych w umowach na dostawę ciepła,
- rezerwy ze względu na wzrost zużycia ilości ciepła ze względu na pogodę.

                                                             § 9
W  rozliczeniu kosztów za dostawę energii cieplnej przestrzega się następujących zasad:
1. Użytkownik otrzymuje pisemne rozliczenie.
2. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dla każdego z lokali zawiera:
a/ koszty energii cieplnej na potrzeby ogrzania lokalu wg. wskazań podzielników ciepła  lub ciepłomierzy  jako koszty zmienne,
b/ koszty energii cieplnej na potrzeby ogrzewania łazienek,   pomieszczeń wspólnego użytku (suszarni, pralni,  klatek schodowych, korytarzy) ogrzewania budynku poprzez piony  instalacji i rozprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania, straty ciepła oraz mocy zamówionej  -  według powierzchni użytkowej lokalu jako koszty stałe.                                                                                               
3. Proporcje podziału kosztów na stale i zmienne ustala się w wysokości:
a/ 50% koszty stałe – tj. 50%  kosztów rozlicza się w ten sposób, że dzieli
się je przez powierzchnię użytkową lokali w danym budynku/budynkach wyliczając w ten sposób opłatę za 1m2 . Opłatę dla danego lokalu uzyskuje się mnożąc wyliczoną  jak  wyżej opłatę za  1m2
przez powierzchnię użytkową lokalu,                                                 
b/ 50% koszty zmienne – tj. 50% kosztów rozlicza się  w  ten  sposób,  że dzieli  się  je  przez  sumę  wskazań  podzielników  ze  wszystkich lokali opomiarowanych w danym budynku z uwzględnieniem współczynników lokalowych (o ile występują) – wyliczając w ten sposób cenę jednej jednostki rozliczeniowej. Koszty na potrzeby ogrzania każdego z lokali uzyskuje się mnożąc wyliczoną jak wyżej cenę jednej jednostki rozliczeniowej przez wskazania podzielników w danym lokalu po zastosowaniu współczynników korygujących,
c) sumę wniesionych zaliczek,
d)  koszty systemu rozliczeniowego,
e) wysokość nowej zaliczki ustala się na podstawie § 8 regulaminu.
4. Koszty zużycia energii cieplnej, jej ilość w poprzednim okresie stanowią podstawę do wyliczenia zaliczki na następny okres rozliczeniowy z uwzględnieniem § 8 regulaminu
5. Należności wynikające z rzeczywistego rozliczenia kosztów  w stosunku do naliczonych zaliczek (nadpłata lub niedopłata) rozliczane są w następujący sposób:
a/ nadpłata za dany okres rozliczeniowy (koszty c.o. niższe  od  należnych wpływów) –  jest ona zaliczona na poczet najbliższych opłat mieszkaniowych. W sytuacji gdy członek nie ma zaległości płatniczych w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej, na jego pisemny wniosek nadpłata może być przelana na konto w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku.
b/ dopłata za dany okres rozliczeniowy (koszty ogrzewania wyższe od  należnych wpływów naliczonych przez Spółdzie1nię Mieszkaniową) - członek ma obowiązek  jej wpłaty w terminie 21 dni od daty otrzymania rozliczenia. Na indywidualny pisemny wniosek członka - Zarząd może podjąć decyzje o rozłożeniu  płatności na raty.
6. Należności   za  centralne  ogrzewanie  płatne  będą  wraz  z  należnościami czynszowymi.
7. W przypadku złożenia oświadczenia przez min. 80% mieszkańców budynku (ogrzewanych z danego węzła cieplnego, kotłowni lub indywidualnego źródła ciepła) o rezygnacji z rozliczania ciepła na potrzeby c.o. w/g  podzielników - do rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej, bierze się kwotę powstałą z faktycznego  zużycia  energii cieplnej w węźle wraz ze wszystkimi kosztami  i elementami znajdującymi się w umowach i taryfach dla ciepła, wyrażonego w ilości GJ  i MW mocy zamówionej, podzielonej przez powierzchnie użytkowe wszystkich  mieszkań w budynku (m2) i pomnożonej przez powierzchnię użytkową rozliczanego mieszkania (m2) oraz średnią cenę 1 GJ i MW mocy zamówionej z okresu rozliczeniowego z  uwzględnieniem § 8 regulaminu.
8. W  sytuacji  gdy  użytkownik  pojedynczego  lokalu  w  danym  budynku zrezygnuje  z  rozliczania  kosztów  ogrzewania  na  podstawie wskazań podzielników kosztów ogrzewania, wówczas rozliczenie kosztów energii cieplnej na cele c.o. przeprowadzone będzie w następujący sposób:
a / koszty zużycia ciepła dla danego lokalu przeliczone na 1m2 powierzchni użytkowej wyliczone według średniego wskazania zużycia jednostek rozliczeniowych z 6 (sześciu) mieszkań (w przeliczeniu ilości jednostek rozliczeniowych na 1m2 p.u. tych mieszkań) o najwyższym wskazaniu zużycia jednostek rozliczeniowych w mieszkaniach opomiarowanych w danym budynku i za dany okres rozliczeniowy zwiększając je o 150% z uwzględnieniem § 8 regulaminu,
b/ koszty stałe wylicza się zgodnie z § 9 ust. 3a,
c/ rezygnację z indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w danym lokalu można złożyć przed nowym okresem rozliczeniowym tj. do dnia 31 grudnia poprzedzającego rok, w którym lokator rezygnuje z rozliczenia ciepła na cele c.o. na podstawie wskazań podzielników ciepła .

§ 10

1. Za sprawność podzielników kosztów ogrzewania oraz rozliczenia wg urządzeń pomiarowych odpowiada firma rozliczająca. Jednak w przypadku gdy użytkownik lokalu doprowadzi do co najmniej jednej z poniższych sytuacji:
a/ uszkodził plomby w podzielniku kosztów ogrzewania,
b/ uszkodził podzielnik kosztów ogrzewania,
c/ uniemożliwił dokonanie odczytu w terminie podstawowym i dodatkowym,
d/ odmówił rozliczenia się w/g systemu rozliczeniowego firmy, stosuje się rozliczenie według zasad określonych w § 9 ust. 7 regulaminu.
2. Dla  lokali użytkowych stosuje się zasadę analogiczną.
3. W przypadku  zaistnienia sytuacji, o której mowa w ppkt. a i b użytkownik
pokrywa dodatkowe koszty  związane  z doprowadzeniem urządzeń do stanu
właściwego.
4. W przypadku awarii podzielnika ciepła lub licznika ciepła polegającej na:
a) zaprzestaniu działania ,
b) wykazywania nieprawidłowych odczytów,
rozliczenie za zużytą energię cieplną w danym pomieszczeniu następuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. według wzoru :

Qb = [ Qow (tw – tb) : (tw – to) ] x hb : ho

Gdzie poszczególne symbole oznaczają :
Qb  -  ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru  [w GJ dla
          ciepłomierza  lub jednostkach cieplnych podzielnika ciepła ],
 
Qow – ilość ciepła zależna od warunków atmosferycznych, dostarczona na
       ogrzewanie w  miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem
       układu pomiarowo – rozliczeniowego [w GJ dla ciepłomierza  lub jednostkach
          cieplnych podzielnika ciepła ],

tw  - normatywną temperaturę ogrzewanych pomieszczeń [ w ºC]

tb – średnią temperaturę zewnętrzną w okresie braku prawidłowego pomiaru
      [ wºC]

to  - średnia temperaturę zewnętrzną, w miesięcznym okresie rozliczeniowym,
      przed uszkodzeniem układu pomiarowo – rozliczeniowego – licznika ciepła
      lub podzielnika ciepła [ w ºC]

hb – liczbę dni w okresie braku prawidłowego pomiaru

ho – liczbę dni w miesięcznym okresie rozliczeniowym, przed uszkodzeniem
       układu pomiarowo – rozliczeniowego.

5. Wyjaśnień wszelkich wątpliwości w rozliczeniach za zużytą energię  dokonuje firma rozliczeniowa za pośrednictwem Spółdzielni Mieszkaniowej

6. Zdarzenia  zaistniałe  w  punkcie  1a,b oraz  2a,b  należy zgłaszać  do Spółdzielni  lub  bezpośrednio  do firmy rozliczającej  powiadamiając Spółdzielnię Mieszkaniową.
                                                             

§ 11

1. Użytkownik lokalu, który zwalnia lokal  jest zobowiązany powiadomić  administrację Spółdzielni Mieszkaniowej z wyprzedzeniem 10-dniowym przed fizycznym opuszczeniem lokalu w celu dokonania dodatkowego odczytu z urządzeń pomiarowych.

2. W przypadku zmiany użytkownika lokalu, rozliczenia dokonuje  się   poprzez odczyt dodatkowy przeprowadzony przez pracownika firmy rozliczeniowej lub w wyjątkowych sytuacjach przez pracownika administracji Spółdzielni Mieszkaniowej.

3. W sytuacji braku odczytu podział  kosztów  pomiędzy wyprowadzającym i  wprowadzającym się użytkownikiem  dokonywany  jest  na  podstawie procentowego udziału rocznego określonego  przez  firmę  rozliczeniową. Procentowy udział dni uwzględniać będzie zapotrzebowanie na ciepło we wszystkie dni w czasie  których  ze względu na temperaturę zewnętrzną powinno działać ogrzewanie.


§ 12

1. Użytkownik ponosi każdorazowo przy okresach rozliczeniowych koszt uwzględniony  (w druku rozliczeniowym) z tyt. rozliczenia energii cieplnej dla potrzeb c.o.
- za czynności rozliczeniowe w mieszkaniu,
- od każdego podzielnika kosztów.

2. Koszty wyżej wymienione będą ustalane  zgodnie z umową rozliczeniową zawartą przez Spółdzielnię Mieszkaniową z firmą  rozliczeniową.

§ 13

Dopuszczalne ewentualne zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dotyczą:
1. Zmian w instalacji centralnego ogrzewania w łazienkach po uprzednim uzyskaniu pisemnej  zgody Spółdzielni Mieszkaniowej.
2. Zmian w pozostałych pomieszczeniach wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Spółdzielni i wykonane muszą być w ciągu 5 dni od dokonania odczytu podzielników.
3. Wszelkie koszty robót określonych w pkt. 1, 2 obciążają lokatora.

§ 14

1. W stosunku do lokatorów (odbiorców ciepła), którym zostanie udowodniony nielegalny pobór energii cieplnej polegający na poniżej wymienionych sytuacjach zostaną zastosowane przez Zarząd Spółdzielni następujące sankcje :
a/ zamontowanie dodatkowego grzejnika centralnego ogrzewania lub powiększenie istniejącego - rozliczenia dokonuje się w/g iloczynu 150%  średniego zużycia energii cieplnej w danym budynku na 1m2 powierzchni użytkowej mieszkań i powierzchni użytkowej budynku oraz opłata 250 zł.,
b/ usunięcie lub powiększenie -  opłata 150 zł.
c/ zmiana nastawy wstępnej zaworu -  opłata 25 zł.
d/ spuszczenie wody z instalacji grzewczej -  opłata  150 zł.
Dodatkowo oprócz w/w sankcji lokator ponosi koszty przywrócenia instalacji do stanu pierwotnego.

2. Od decyzji o nałożeniu opłaty, lokatorowi przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej Spółdzielni w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zastosowaniu sankcji.

§ 15

IV . Rozliczenie kosztów energii cieplnej dostarczonej na potrzeby przygotowania ciepłej wody.

1. Budynki zaopatrywane w ciepłą wodę z węzłów cieplnych wyposażonych
w oddzielny licznik ciepła umożliwiający obliczenie zużytej ilości ciepła lub inne urządzenie umożliwiające obliczenie zużytego ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody rozliczane będą 4 razy w roku (kwartalnie).
2. Sezon rozliczeniowy określa się  od 01.01. do 31.03. , od 01.04. do 30.06., od  01.07. do 30.09. i  od 01.10. do 31.12.
           
§ 16

Zasady ustalania kosztów zużytej energii cieplnej dostarczanej na potrzeby przygotowania cieplej wody użytkowej:

1. Jednostką rozliczeniową jest źródło ciepła zasilające dany budynek lub budynki.

2. Koszty przygotowania cieplej wody  w ramach węzła cieplnego są liczone na bazie zużycia mierzonego za pomocą liczników lub wodomierzy jako różnica zużycia całkowitej energii na potrzeby węzła cieplnego i zużycia energii cieplnej wyłącznie na potrzeby centralnego ogrzewania  i aktualnej ceny PEC BRODNICA oraz producenta ciepła. Koszty te określa PEC BRODNICA w  protokołach załączonych do wystawianych faktur.

3. Koszty przygotowania ciepłej wody będą uśrednione dla wszystkich budynków zasilanych z danego źródła ciepła jako iloczyn całkowitych kosztów przygotowania c.w. i iloczyn zużytej wody w m 3.

§ 17

Rozliczenie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej na poszczególne budynki z danego źródła ciepła odbywa się  w oparciu o ustalenie ilości zużytej na ten cel energii cieplnej (w GJ i MW mocy zamówionej oraz kosztów przesyłu ciepła i strat ciepła).

1. Dla budynków w których wszystkie mieszkania są  wyposażone w wodomierze ciepłej wody użytkowej  koszt liczony jest iloczynem:
a/ sumy wskazań wodomierzy ciepłej wody w danym mieszkaniu,
b/ ilości energii cieplnej do podgrzania 1 m3  ciepłej wody użytkowej jako iloraz całkowitej energii cieplnej do podgrzania ciepłej wody  i  sumy ilości ciepłej wody zużytej w mieszkaniach zasilanych z danego węzła,
c/ ceny 1 GJ i MW mocy zamówionej energii cieplnej ( ceny  zakupu  ciepła i ceny przesyłu ciepła wraz ze składnikami taryfowymi)
2. Dla budynków, w których nie wszystkie mieszkania wyposażone są w wodomierze ciepłej wody:
2.1. W przypadku rozliczania się w oparciu o wskazania liczników zużycia ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach wyposażonych w wodomierze koszt liczony jest jako iloczyn:
a/ jak ust.1 lit. a
b/ ilość  energii cieplnej do podgrzania 1 m3  ciepłej wody jako iloraz całkowitej  energii cieplnej do podgrzania ciepłej wody i wskazania wodomierza w  węźle cieplnym.
c) jak ust.1 lit. c
2.2. W przypadku rozliczania się ryczałtowo koszt liczony jest jako iloczyn:
a) ilości osób zamieszkałych (zameldowanych)  w danym  mieszkaniu nieopomiarowanym,
b) średniego zużycia cieplej wody przypadającej na jedną osobę  w mieszkaniach nieopomiarowanych liczonego jako iloraz różnicy wskazań wodomierza w węźle cieplnym i sumy wskazań wodomierzy w mieszkaniach opomiarowanych przez sumę  liczby osób zamieszkałych w mieszkaniach nieopomiarowanych,
c) jak pkt. 2.1. b
d) jak  pkt. 2.1. c

§ 18
Wysokość  opłat za podgrzanie wody będzie ulegała zmianie proporcjonalnie do zmian cen energii cieplnej w/g  § 17 ust. 1  lit. c.


§ 19

1. Użytkownik otrzymuje  pisemne zawiadomienie  o rozliczeniu.

2. Nadpłata
Zwrot lokatorom  nadpłaconej kwoty przez Spółdzielnię Mieszkaniową  następuje w formie bezgotówkowej - poprzez zaliczenie jej na poczet opłaty czynszu za miesiąc następny.

3. Niedopłata
Stwierdzenie niedopłaty powoduje obowiązek lokatora do wpłacenia przedmiotowej kwoty z opłatą czynszową za następny miesiąc po otrzymaniu rozliczenia.

V. Rozliczenie kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku nr 5 przy ul. Paderewskiego.
   
§ 20

1. Jednostką rozliczeniową  zużycia ciepła na cele c.o. jest licznik ciepła zamontowany w  węźle cieplnym – ciepłomierz główny.
2. Koszty ogrzewania są iloczynem ilości zużytej energii cieplnej na cele c.o. zmierzonej przez główny licznik ciepła i ceny ciepła PEC Sp. z o.o. i ceny producenta ciepła.
3. Rozliczenie zużycia ciepła (na cele c.o.) dla poszczególnych lokali będzie się odbywało w następujący sposób:
3.1. Dla  lokali z indywidualnymi licznikami ciepła
1/ opłaty za c.o. wnoszone będą  w formie zaliczki miesięcznej ustalonej na podstawie średniego zużycia w roku poprzednim (jako iloczyn zużycia GJ i ceny zakupu  w PEC Sp. z o.o. i ceny producenta ciepła),
2/ licznik ciepła zainstalowany dla pomiaru zużycia ciepła przez te lokale traktowany będzie jako podzielnik kosztów ogrzewania w stosunku do licznika ciepła zamontowanego w węźle cieplnym.
4. Należności wynikające z rzeczywistego zużycia ciepła  i  poniesionych kosztów na cele c.o. w stosunku do naliczonych zaliczek rozliczane będą  w następujący sposób:
4.1. Na koniec roku kalendarzowego i koniec kwartału, w któryrn zakończony zostanie sezon grzewczy dokonane zostanie rozliczenie  kosztów  ogrzewania budynku (suma wszystkich faktur wystawionych za c.o. przez PEC Sp. z o.o. dla tego budynku.
4.2. W przypadku gdy koszty zakupu ciepła (na cele c.o.) będą  większe niż zaliczki wniesione przez użytkowników lokali różnica ta (niedoplata)  rozliczona będzie na wszystkie lokale w budynku. Różnica ta będzie  proporcjonalnie rozliczona do powierzchni użytkowej  (jako iloraz wielkości niedopłaty do powierzchni użytkowej  lokali  w  budynku).
4.3. Dopłaty za dany okres rozliczeniowy (koszty ogrzewania wyższe od należnych rozliczonych zaliczek) – członek ma obowiązek jej wpłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.
4.4. Nadpłaty  za  dany  okres  roz1iczeniowy  (koszty c.o.  niższe  od
należnych zaliczek) - są zaliczane na poczet najbliższej/ych lub zaległych  opłat   mieszkaniowych,  w  sytuacji  gdy  członek  nie ma zaległości płatniczych w stosunku  do  Spółdzielni,  na  jego  pisemny wniosek nadpłata może  przelana na wskazane konto bankowe.
5. Należności za centralne ogrzewanie płatne będą wraz z należnościami   czynszowymi.
6. Opłaty zaliczkowe za c.o. ustalane będą corocznie dla każdego mieszkania indywidualnie do dnia 30 marca roku,  którego będą dotyczyć.  Wnoszone opłaty będą podlegać zmianie jeżeli  PEC Sp. z o.o ustali nowe opłaty lub zmieni system opłat.
7. Rozliczenie rzeczywistego zużycia ciepła na cele c.o. będzie  następowało w
okresach rocznych.


§ 21.

Rozliczanie zużycia ciepła w celu podgrzania wody,  ciepła woda (c.w.).

1. Rozliczanie odbywać się  będzie w okresach kwartalnych na podstawie wskazań  wodomierzy  w  mieszkaniach .

2. Opłaty za podgrzanie wody pobierane będą  w formie zaliczkowej ustalonej  przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Do wskazania wodomierzy (c.w.) doliczony będzie koszt zimnej wody i ścieki według stawek określonych przez Radę Miejską w Brodnicy lub MPWiK.

3. Na koniec roku kalendarzowego (w terminie do 30 marca po zakończeniu roku) nastąpi rozliczenie kosztów podgrzania wody w stosunku do rzeczywistych  kosztów poniesionych w danym roku - określonych przez PEC lub innych dostawców ciepła na podstawie faktur .

3.1. Jeżeli opłaty zaliczkowe wnoszone przez lokatorów za podgrzanie wody będą niższe niż rzeczywisty koszt podgrzania wody w danym roku, różnica to zostanie rozliczona proporcjonalnie do ilości zużytej ciepłej wody w poszczególnych mieszkaniach. W takim przypadku lokatorzy  zostaną obciążeni powstałą niedopłatą.
3.2. W przypadku gdy opłaty za ciepłą wodę (wnoszone w formie zaliczkowej) przez lokatora okażą  się wyższe niż całkowity  koszt poniesiony na podgrzanie wody w danym roku - nadwyżka zostanie rozliczona jak w punkcie 1. Nadpłata zostanie zwrócona lokatorowi.

VI. Postanowienia końcowe

§ 22

1. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy i wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2009 roku.
2. Za lega1izację i sprawność  podzielników kosztów ogrzewania  odpowiada firma rozliczająca. Jednak w przypadku gdy użytkownik doprowadzi do  co najmniej
jednej z sytuacji:
1/ uszkodził plomby w podzielniku ogrzewania,
2/ uszkodził podzielnik kosztów ogrzewania,
3/ uniemożliwił dokonanie odczytu w terminie podstawowym i dodatkowym,
4/ odmówił rozliczenia się w/g. systemu rozliczeniowego Firmy BRUNATA HOLDING to rozliczenie dokonuje się stosownie do przepisu § 9 ust.7 regulaminu.
W przypadku zaistnienia sytuacji wg ust. 2 pkt. 1 lub 2 użytkownik  pokrywa  dodatkowe koszty związane z doprowadzeniem urządzeń do stanu właściwego.
3. W mieszkaniach, w których nie zainstalowano podzielników kosztów jednostką  rozliczeniową jest 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania lub lokalu użytkowego  miesięcznie w ciągu całego roku.
3.1. Rozliczenie kosztów ogrzewania oraz ustalenie zaliczek na następny okres rozliczeniowy dla budynków bez podzielników kosztów dokonuje Zarząd (rozliczenie)  na podstawie średniego zużycia  i  kosztów zakupu ciepła za rok poprzedni oraz planowanych kosztów zakupu i zużycia ciepła z uwzględnieniem § 8 regulaminu.
3.2. Rozliczenie zużycia ciepła w budynkach bez podzielników kosztów dokonuje  się  na podstawie całkowitego kosztu zakupu ciepła łącznie dla wszystkich  tych budynków z uwzględnieniem § 8 regulaminu.
Różnica między kosztami zakupu ciepła, a wniesionymi zaliczkami  obliczana jest jako iloraz kosztów  do całkowitej powierzchni użytkowej tych budynków i wniesionych zaliczek.
3.3. W przypadku gdy zaliczki wniesione przez lokatorów są  większe niż koszt całkowity zakupu ciepła dla tych 'wszystkich budynków, różnica jest zwracana. W przypadku gdy zaliczki wnoszone przez lokatorów są niższe niż koszt całkowity zakupu ciepła, lokatorzy zobowiązani są uzupełnić różnicę  w terminie 21 dni do daty otrzymania rozliczenia.
4. W miarę wyposażania budynków w zawory termostatyczne grzejnikowe i podzielniki ciepła,  rozliczenie  zużycia  ciepła  będzie  odbywało  się  na podstawie  wskazań  podzielników zgodnie  z § 9.
5. Po zamontowaniu zaworów termostatycznych w budynku rozliczanie zużycia ciepła odbywać się będzie indywidualnie  dla danego budynku na podstawie rzeczywistego  kosztu zakupu ciepła w miarę możliwości począwszy od 1 stycznia następnego roku po zamontowaniu zaworów termostatycznych.
6. W przypadku zmian Prawa Energetycznego warunki rozliczeń  za zużyte ciepło z dostawcą ciepła oraz lokatorami należy dostosować do wymogów tego prawa.

Traci moc regulamin uchwalony 26.11.1998 roku uchwałą nr 30/98.

Niniejszy  Regulamin  został  uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą  i  wchodzi
w życie z dniem 7 kwietnia 2009 roku. Uchwała nr 10/2009 z dnia 7.04.2009r.

Na obecnych 10 członków Rady Nadzorczej
za głosowało  -  10 członków
przeciw -    0 członków
wstrzymała się -    0 członków